Tôn Trọng Và Bảo Vệ Sự Sống Muôn Loài
Thích Đạt Ma Phổ Giác
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Print Friendly, PDF & Email