Tồi Tội Ấn

Tám ngón tay cài chéo nhau bên trong, dựng thẳng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như trước.

Nên quán chày Độc Cổ ngang trái tim, quán Tướng của mình biến thành Giáng Tam Thế (Trailokya-vijaya), lớn tiếng tụng Chân Ngôn, bên trong khởi Từ Bi, Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) nên vỗ ba lần nghiền nát tội của các Hữu Tình và ba nẻo ác đều khiến tịch trừ.

Chân Ngôn là :

“Án, phộc nhật-la mãn đà, đát-la tra”

Do kết Ấn này hay tồi diệt mười loại Hoặc Chướng trong Tâm, liền hiển hiện phát huy Thân Khẩu Ý Kim Cương.

Print Friendly, PDF & Email