Tỏa Ấn

Tỏa Ấn (Ấn cái khóa) dựa theo phộc trước, đem 2 ngón trỏ với 2 ngón cái cùng xỏ xâu đều nắm nhau như 2 cái vòng nối liền nhau, khiến cho Bản Tôn dừng nghỉ.

Chân Ngôn là :

“Án_ Hệ tát-phổ tra hàm”