CÂU CẢNG

Từ điển Đạo Uyển


溝港; C: gōugăng; J: kōkō;
Cựu dịch chữ srota-āpatti từ tiếng Phạn và chữ sota-āpanna từ tiếng Pā-li. Tân dịch là Dự lưu (預流).