TÌNH VANCOUVER CHÂN QUANG

Thân tặng thầy trụ trì và toàn thể Phật Tử chùa Chân Quang tại Vancouver, Canada trong thời gian Thắng Hoan hoằng pháp tại đây với mặn nồng đạo vị. Ngày 12 tháng 7 năm 1988

Vancouver hùng thiêng sông núi
Gợi hồn quê mạch suối dâng trào
Đuốc Chân Quang ánh mắt ngời sao
Người con Phật rạt rào lẽ sống
Chí đại nguyện đắp xây bờ mộng
Hướng cõi chân trải rộng niềm tin
Dù chông gai lấp nẻo trường thành
Vẫn bước vững hành trình giải thoát
Người con Phật tình trao kết chặt
Nước từ bi tắm mát nguồn thương
Mong mỏi sao khắp chốn đường trần
Hoa Ưu Bát ngát hương vạn đại
Khách viễn du khi dừng chân lại
Người ở đây ưu ái chân thành
Un đúc nên ngọc báu tinh anh
Làm quà tặng lữ hành lạc bước
Nghe sung sướng tràn lên tâm thức
Kính cẩn nguyền chư Phật ân ban
Độ đàn con tín đạo Chân Quang
Sớm vượt thoát muôn ngàn đau khổ.