Tịnh tâm địa

Tịnh tâm địa

Tịnh tâm địa

Từ điển Đạo Uyển


淨心地; C: jìng xīndì; J: jōshinji; Thuật ngữ dùng trong luận Đại thừa khởi tín, chỉ cho giai vị đầu tiên của hàng Thập địa Bồ Tát.

error: