Tịnh Độ Thập Nghi Luận
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Huy Hồ