Tịnh Độ Tam Kinh
Tỳ Kheo Thích Thiện Thuận dịch
Diễn đọc: Tuấn Anh