TỊNH ĐỘ QUYẾT NGHI
Soạn dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Toát Yếu: Tỳ Kheo Ni Hải Triều Âm
Diễn đọc: Nam Trung, Kiều Hạnh