Tịnh Độ Hoặc Vấn
Tác giả: Thiên Như Duy Tắc
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Huy Hồ, Đức Uy