TỊNH ĐỘ CẢNH NGỮ
Tác giả: Đại Sư Hành Sách
Việt dịch: Thích Minh Thành
Diễn đọc: Huy Hồ, Thy Mai