TÍN TÂM MINH

SỐ 2010

MỘT QUYỂN

Tùy Tăng Xán tác.

Chí đạo không khó
Xin hãy chọn lựa
Nhưng chớ yêu ghét
Thấu suốt rõ ràng
Hào ly có sai
Trời đất cách biệt
Muốn được hiện tiền
Chớ giữ thuận nghịch
Trái thuận tương tranh
Đó là tâm bệnh.
Không biết huyền chỉ
Uổng công niệm tịnh
Tròn đồng hư không
Không thiếu không dư
Khéo do lấy bỏ
Sở dĩ bất như
Chớ theo hữu duyên
Chớ trụ không nhẫn
Một loại yên lòng
Tự nhiên mất hết
Dứt động về chỉ
Chỉ càng thêm động
Kẹt vào lưỡng biên
Nên biết một loại.
Một loại không thông
Hai nơi mất công
Được hữu mất hữu
Từ không bội không
Đa ngôn đa lự
Chuyển không tương ưng
Dứt nói dứt nghĩ
Chỗ nào cũng thông
Quy căn được chỉ
Tùy chiếu mất tông
Chốc lát phản chiếu
Thắng thua không trước
Không trước chuyển biến
Đều do vọng kiến
Không cần cầu chân
Chỉ cầu dứt kiến
Không trụ nhị kiến
Cẩn thận chớ tìm
Vừa có đúng sai
Rõ ràng mất tâm
Hai do một hữu
Một cũng chớ giữ
Một tâm không sanh
Vạn pháp không lỗi.
Không lỗi không pháp
Không sanh không tâm
Hay tùy cảnh diệt
Cảnh theo năng trầm
Cảnh do năng cảnh
Năng do cảnh năng
Muốn biết hai đoạn
Vốn là nhất không
Nhất không đồng hai
Bao hàm vạn tượng
Không thấy tinh thô
Nên có biến khắp
Đại đạo thể rộng
Không dễ không khó
Nhỏ thấy hoài nghi
Chuyển chậm chuyển nhanh
Chấp nó sai hướng
Tâm vào đường tà
Thả nó tự nhiên
Thể không đi ở
Nhận tánh hợp đạo
Ung dung dứt não
Buộc niệm trái chân
Hôn trầm không thích
Không thích nhọc lòng
Sao dùng thân sơ?
Muốn đến Nhất thừa
Chớ chế lục trần
Lục trần không chê
Đồng về Chánh giác.
Trí giả không làm
Người ngu tự buộc
Pháp vô dị pháp
Vọng tự đắm trước
Đem tâm dụng tâm
Há không lầm to
Mê sanh tịch loạn
Ngộ không tốt xấu
Tất cả nhị biên
Vọng tự châm chước
Mộng huyễn không hoa
Sao nhọc nắm bắt
Được mất thị phi
Một lúc bỏ hết.
Mắt nếu không ngủ
Các mộng tự trừ
Tâm nếu không khác
Vạn pháp nhất như
Nhất như thể huyền
Ngớ ngẫn quyên duyên
Vạn pháp đồng quán
Quy phục tự nhiên
Mất đi nguyên do
Không thể lường được
Dứt động không động
Động dứt không dứt
Hai đã không dứt
Một sao có hai
Rốt cuộc cùng cực
Chớ chấp quy tắc
Hợp tâm bình đẳng
Chỗ làm đều dứt
Hồ nghi đều tịnh
Chánh tín điều trực
Tất cả không giữ
Không thể nhớ hết
Không minh tự nhiên
Không nhọc tâm lực
Chỗ suy lường sai
Thức tình khó lường
Chân như pháp giới
Không người không ta
Phải gấp tương ưng
Chỉ nói không hai
Không hai đều đồng
Đều bao dung cả
Mười phương trí giả
Đều nhập tông này
Tâm không vội mời
Không tại mà tại
Mười phương trước mắt
Cực nhỏ đồng lớn
Quên hẳn cảnh giới
Cực đại đồng nhỏ
Không bày kiến biên
Có tức là không
Không tức là có
Nếu không như vậy
Ắt không cần giữ
Một là tất cả
Chỉ hay như vậy
Không kể nghĩ gì
Tín tâm không hai
Không hai tín tâm
Lời nói đạo đoạn
Trái xưa hợp nay.

Tín tâm minh đến đây là hết.