TIẾNG CHUÔNG

Mỗi lần điểm tiếng chuông ngân
Bao nhiêu vọng tưởng bỗng dưng rụng rời
Trở về thực tại trong tôi
Phút giây chánh niệm đất trời lặng yên
Cửa tùng mở cánh chân nguyên
Vô Ưu bắt nhịp cầu duyên Niết Bàn
Chim kêu Thiền thoại hành trang
Suối reo hoà khúc nhạc vàng Tâm Kinh
Thiền hương thơm bước tiền trình
Gót hài lưu dấu tinh anh nhiệm mầu.
Tiếng chuông lảnh lót ngàn sau
Tỉnh người bến mộng sạch làu trần ai
Cách xa dù mấy dậm dài
Từ bi chất liệu tình xây nối liền
Đèn tâm soi sáng não phiền
Nguồn vui giải thoát đài sen kết thành
Bấy nhiêu chánh niệm cảm nên
Hiển bày qua tiếng chuông thanh nhịp nhàng
Tuy rằng bặt tiếng chuông ngân
Nhưng người tỉnh thức vẫn còn dư âm.