Tích Truyện Pháp Cú Tập II

Việt dịch: Thiền Viện Viên Chiếu
Diễn đọc: Nguyễn Vinh, Thy Mai, Kim Phượng, Hùng Thanh, Thành Sang, Kim Phụng, Tuấn Anh