Tì-xá-li thành

Tì-xá-li thành

Tì-xá-li thành

Từ điển Đạo Uyển


毘舍離城; C: píshèlíchéng; J: bisharijō; Thành Tì-xá-li (s: vaiśālī), nơi tổ chức kì kết tập kinh điển lần thứ 2, được tổ chức 100 năm sau khi Đức Phật nhập niết-bàn.

error: