鼻婆沙 ( 鼻tị 婆bà 沙sa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)見毘婆沙條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 見kiến 毘tỳ 婆bà 沙sa 條điều 。