Tì-bà-sa luận

Tì-bà-sa luận

Từ điển Đạo Uyển


毘婆沙論; C: pípóshā lùn; J: bibasharon; S: vibhāṣā-śāstra Là một chuyên luận triết học của Ca-đa-diễn-ni tử (s: kātyāyanīputra). Những người theo Đại Tì-bà-sa luận (s: vaibhāṣika) vốn là đệ tử của phái Hữu bộ. A-tì-đạt-ma Đại Tì-bà-sa luận (阿毘達磨大毘婆沙論).

error: