Tì-bà-sa bộ

Từ điển Đạo Uyển


毘婆娑部; S: vaibhāṣika; nguyên ngĩa là “bộ phái của những người theo Tì-bà-sa luận”; Một nhánh được thành lập sau của Nhất thiết hữu bộ (s: sarvāstivāda). Như danh hiệu nêu rõ, bộ phái này dựa trên hai tác phẩm A-tì-đạt-ma đại tì-bà-sa luận (s: abhi-dharma-mahāvibhāṣā) và Tì-bà-sa luận (vibhāṣā), có nhiều cống hiến cho A-tì-đạt-ma (abhidharma) của Nhất thiết hữu bộ.