Thượng Phương Kim Cương Võng Ấn

 

Dựa theo Tường Ấn lúc trước. 2 ngón cái vịn lóng dưới 2 ngón trỏ.

Tụng Chân Ngôn 3 biến đem Ấn lên trên đỉnh đầu xoay bên phải 3 vòng. Chân Ngôn là:

“Án vĩ sa-phổ la nại-la khất-xoa phộc nhật la bán nhạ la Hồng phát tra” 

Do kết Ấn này với tụng Chân ngôn gia trì liền thành Kim Cương bền chắc chẳng thể hoại