Thượng Phương Kim Cương Võng Ấn

 

Dựa theo Tường Ấn lúc trước. 2 ngón cái vịn lóng dưới 2 ngón trỏ.

Tụng Chân Ngôn 3 biến đem Ấn lên trên đỉnh đầu xoay bên phải 3 vòng. Chân Ngôn là:

“Án vĩ sa-phổ la nại-la khất-xoa phộc nhật la bán nhạ la Hồng phát tra” 

Do kết Ấn này với tụng Chân ngôn gia trì liền thành Kim Cương bền chắc chẳng thể hoại

Print Friendly, PDF & Email