Thừa giới

Thừa giới

Thừa giới

Từ điển Đạo Uyển


乘戒; C: shèngjiè; J: jōkai; Thừa nghĩa là giáo pháp giúp người giác ngộ, giới là những điều luật giúp người phòng tránh các việc ác. Hai từ nầy được dùng chung với nhau để chỉ bốn loại giới thứ thông dụng, gọi là Giới thừa tứ cú (戒乘四句).

error: