THỦ LĂNG NGHIÊM TÂM CHÚ
(Tam Tạng Pháp Sư SA BA LA truyền dạy)
Soạn dịch: HUYỀN THANH

 

 

𑖌𑖼_ 𑖀𑖡𑖩𑖸 𑖀𑖡𑖩𑖸_ 𑖪𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖸 𑖪𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖸_ 𑖪𑖰𑖨𑖸 𑖪𑖰𑖨𑖸_ 𑖪𑖕𑖿𑖨- 𑖠𑖯𑖨𑖰  _  𑖤𑖡𑖿𑖠  𑖤𑖡𑖿𑖠_  𑖪𑖕𑖿𑖨𑖢𑖯𑖜𑖰  𑖣𑖘𑖿  𑖮𑖳𑖽  𑖮𑖳𑖽   𑖣𑖘𑖿 𑖣𑖘𑖿 _𑖮𑖳𑖽  𑖘𑖿𑖨𑖳𑖽  𑖤𑖡𑖿𑖠  𑖣𑖘𑖿  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_ ANALE ANALE_ VIŚUDDHE VIŚUDDHE_ VIRE VIRE_ VAJRA- DHĀRI  _  BANDHA  BANDHA_  VAJRAPĀṆI  PHAṬ_  HŪṂ  HŪṂ   PHAṬ PHAṬ _HŪṂ  ṬRŪṂ  BANDHA  PHAṬ  SVĀHĀ

Công Đức của Chú này tương đồng với Đại Bạch Tản Cái Chú như Kinh Đại Bạch Tản Cái và Kinh Lăng Nghiêm đã  nói.

_Ý nghĩa của Tâm Chú này là: OṂ: Ba Thân quy mệnh

ANALE   ANALE: Ngọn  lửa  linh thiêng,  năng  lực  siêu phàm  thiêu đốt  ba  độc tham sân si

VIŚUDDHE VIŚUDDHE: Khiến cho Nội Chướng và Ngoại Chướng đều được thanh tịnh

VIRE  VIRE: Tinh tiến dũng mãnh

VAJRADHĀRI: như Tính của Trì Kim  Cương

BANDHA BANDHA: cột trói Nội Chướng và cột trói Ngoại Chướng VAJRAPĀṆI  PHAṬ: Kim Cương Thủ phá  bại

HŪṂ HŪṂ PHAṬ PHAṬ: Khủng bố phá bại hai Chướng bên trong và bên ngoài

HŪṂ: Chủng tử biểu thị cho Tâm Bồ  Đề

ṬRŪṂ: Chủng tử biểu thị cho nghĩa Tự Ngã phát sinh ra tất cả Pháp xa lìa bụi dơ kiêu mạn

BANDHA PHAṬ: cột trói phá bại mọi chướng ngại SVĀHĀ: Quyết định thành tựu

20/08/2015