THƯ CHO NGƯỜI EM TỊNH ĐỘ
Sa-môn Thích Hồng Nhơn
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ