THOÁT VÒNG TỤC LỤY
Tác giả: Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản năm 1987