THƠ HÒA THƯỢNG TUỆ SỸ

隱 者 想
小 隱 高 山 非 可 奇
大 居 鬧 市 也 兮 希
絕 塵 籠 裏 真 甚 事
無 物 無 人 無 所 為
慧士

ẨN GIẢ TƯỞNG
Tiểu ẩn cao sơn phi khả kỳ
Đại cư náo thị dã hề hy
Tuyệt trần lung lý chân thậm sự
Vô vật vô nhân vô sở vi

TUỆ SỸ

NGẪM LÚC ẨN TU
Lạ chi ở ẩn chốn non đầu
Tu giữa chợ đời nhiều đã lâu
Tu chốn gông tù là tuyệt diệu
Chẳng người, chẳng vật, có làm đâu.
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển dịch)

NGẪM LÚC ẨN TU
Lạ chi ở ẩn non đầu
Tu ngay giữa chợ đã lâu lắm người
Gông tù tu mới tuyệt vời
Chẳng người, chẳng vật, chẳng ai làm gì!
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(chuyển dịch lục bát)