Thỉnh Xa Lộ Ấn

Dựa theo Ấn lúc trước, đem Thiền Trí (2 ngón cái) hướng về thân, bật Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), tụng Mật Ngôn ba biến

Mật Ngữ là:

“Nẵng mạc tất-để-lý-dã, địa-vĩ ca nam, đát đà nghiệt đá nam. Án, phộc nhật-lãng nghĩ nễ-dã, ca lý-sái dã, sa-phộc hạ”

NAMAḤ STRIYA-DHVIKĀNĀṂ TATHĀGATĀNĀM. OṂ_ VAJRAṂGNIYA AKARṢAYA SVĀHĀ

Do Ấn, Mật Ngôn này gia trì cho nên chúng Thánh từ cõi nước của mình đi đến, trụ trong hư không của Đạo Trường.