Thỉnh Triệu Quán Thế Âm Bồ Tát Chân Ngôn

 1. Na mộ tắc trất lý bộ phộc nê thấp-phộc la dã
 2. Lộ kế thấp-phộc la, ma ê thấp-phộc la dã
 3. Án, đà la đà la
 4. Tam mạn đả bà lộ chỉ đả
 5. Ngu hứ duệ, y nghiệt xả
 6. Bạc già bạn
 7. Địa la địa la
 8. Ma ha địa la
 9. Ma nê, ca na ca, la nhạ đả
 10. Bạt nhật la, phệ nữ lý dã
 11. Ma la ca đả, bát đầu-ma
 12. La nghê nạila nễ la
 13. Ma ha mục cật để ca
 14. Nhĩ bộ sử đả, xả lý la
 15. Ma ha bát đầu-ma bộ nhạ
 16. Y mộ già bá xả đà la
 17. Bà la na, bà la, na dã ca
 18. Nhập phộc la, nhập phộc la
 19. Tam mạn đả phộc lộ chỉ đả
 20. Y nghiệt xả, y nghiệt xả
 21. Bạc già bạn
 22. Thí khất-la
 23. Sai ma dã ma nỗ tắc ma la
 24. Nhĩ nhĩ đà lỗ bá
 25. Phế sái đà la
 26. Dã ma, bà lỗ noa, củ phế la
 27. Na ma tắc cật-lý đả
 28. Ải thấpphộc la
 29. Ma ê thấp-phộc la
 30. Lộ kế thấp-phộc la
 31. Ế hứ duệ hứ
 32. Bạc già bạn
 33. Thí khất-la ma nghiệt xả
 34. Tát phộc bật đình-dạ mạn noa la
 35. Sai ma dã
 36. Ma nỗ tắc ma la
 37. Na la xả dã toa-phộc lộ phạm
 38. Nhĩ nhĩ đà đế nhạ đà la
 39. Tam mạn đả lạt thấp nhĩ, nhập phộc la
 40. Nghiệt bà xả lý la
 41. Ma ha ca lỗ nê ca
 42. Táo danh-dưỡng mục khư
 43. Bá lý bố lợi noa
 44. Chiến nại-la mạn noa la mục khư
 45. Na phộc chiến nại-la nhạ tra đà la
 46. Y nhĩ đá bà gia
 47. Ma củ tra đà la
 48. Ma ha một-la khả ma, phế sái đà la
 49. Trất-lý lộ giả na
 50. Y mộ già bà la na
 51. Đổ lỗ đổ lỗ
 52. Ma ha ca lỗ nê ca
 53. Bát đầu-ma bá xả, bà lộ chỉ đả
 54. Thú đà tát đỏa bà la, na dã ca
 55. Na mô tốt đổ đê
 56. Toa phộc ha”

NAMAS-TRI-BHUVANEŚVARĀYA LOKEŚVARA-MAHEŚVARĀYA

OṂ_ DHARA DHARA_ SAMANTĀVALOKITA-GUHYE ĀGACCHA BHAGAVAṂ_ DHĪRA DHĪRA MAHĀ-DHĪRA_ MAṆI KANAKA RĀJATĀ VAJRA VAIḌŪRYA MĀLĀ KAṬA RĀGENDRANĪLA MAHĀ-MUKTIKA VIBHŪṢITA ŚARĪRA MAHĀ-PADMA-BHUJA_ AMOGHA-PĀŚA-DHĀRA VARADA BALA-NĀYAKA_ JVALA JVALA_ SAMANTĀVALOKITA

ĀGACCHA ĀGACCHA_ BHAGAVAṂ ŚĪGHRA SAMAYAM-ANUSMARA_ VIVIDHA-RŪPA VAŚADHARA YAMA VARUṆA KUBERA NAMAS-KṚTA

ĪŚVARA MAHEŚVARA LOKEŚVARA_ EHYEHI BHAGAVAṂ ŚĪGHRAM ĀGACCHA_ SARVA-VIDYĀ-MAṆḌALA SAMAYAM-ANUSMARA_ DARŚYA

SVARŪPAṂ VIVIDHA-TEJA-DHĀRA_ SAMANTA-RAŚMI-JVALA GAVAŚARĪRA_ MAHĀ-KĀRUṆIKA SAUMYA-MUKHA PARIPŪRṆA-CANDRAMAṆḌALA-MUKHA NAVA-CANDRA-JAṬĀ-DHARA AMITĀBHĀYA

MAKUṬA-DHARA_ MAHĀ-BRAHMA VEŚADHARA TRI-LOCANA_

AMOGHA VARADA_ DHURU DHURU_ MAHĀ-KĀRUṆIKA PADMA_PĀŚA

AVALOKITA ŚUDDHA-SATVA BALA-NĀYAKA NAMOSTUTE SVĀHĀ.