THỈNH QUÁN ÂM KINH SỚ
Đại sư Thiên Thai Trí Giả đời Tùy giảng
Đệ tử là Pgáp sư  Quán Đảnh ghi chép

Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3

Print Friendly, PDF & Email