Thỉnh Hư Không Tạng Bồ Tát Ấn

Hai tay kết Kim Cương Phộc (Vajra bandha). Dựng thẳng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) rồi gập lại như hình báu. Tiến Lực (2 ngón trỏ) đều co như móc câu.

Tưởng trong Đàn có lầu gác báu, trong lầu gác báu có hoa sen 8 cánh hé nở. Tụng Chân Ngôn 4 biến rồi đưa Tiến Lực ( 2 ngón trỏ) hướng về thân triệu mời Bản Tôn và Quyến Thuộc đều đến tập hội. Nghinh Thỉnh Chân Ngôn là :

“Án, tát phộc đát tha nga đa tỳ sái ca, phộc nhật-la, la đát-nẵng. Tát phộc xả bả lị bố la ca, nhược, hồng, noan, hốc, đát-lam”