Thỉnh Bản Bôn Tam Muội Gia Giáng Đạo Trường Ấn

Mười ngón tay cài chéo nhau bên trong nắm quyền, co Thiền Độ (ngón cái phải) vào lòng bàn tay, đem Trí Độ (ngón cái trái) hướng về thân chiêu vời

Tụng Mật Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la đặc-lặc, ê hệ duệ-hứ, bá nga tông, a mật-lý đá quân noa lý, sa-phộc hạ”

OṂ_ VAJRA-DHṚK EHYEHI BHAGAVAṂ AMṚTA-KUṆḌALI SVĀHĀ

Do Mật Ngôn, Ấn này gia trì mà Bồ Tát chẳng vượt Thệ Nguyện của mình, liền đi đến tập hội ở Đạo Trường.