Thiêu Hương Ấn

Thiêu Hương Ấn (Ấn Hương đốt) Đem Kim Cương Phộc hướng xuống dưới giải tán như là đốt hương.

Chân Ngôn là :

“Án_ Bát-la ha-la nễ ninh”