Thiện Tri Thức Thuần Đẹp
Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Pháp Hòa