Thiền Sư Việt Nam
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Diễn đọc: Huy Hồ