THIỆN SINH KỆ VĂN

Sắp bình minh mỗi ngày,
Nghe gà gáy dậy ngay,
Ðánh răng, rửa mặt sạch,
Y phục liền đổi thay.

Trang nghiêm lại đạo tràng,
Sửa bông, thắp đèn nhang,
Thay nước cho thanh tịnh,
Cúng dàng Phật Pháp Tăng.

Chắp tay cung kính lễ,
Tam bảo khắp tam the,á
Phát nguyện báo tứ ân,
Chuyên cần không biếng trễ.

Ân sư trưởng, mẹ cha,
Ân xã hội, nước nhà,
Ân chúng sinh muôn loại,
Ân Phật Pháp Tăng già.

Nên phát tâm chơn thật,
Hành sáu Ba la mật,
Pháp môn thật nhiệm mầu,
Ðưa đến quả vị Phật.

Một là phát bi tâm,
BỐ THÍ khắp xa gần,
Ðộ người bớt mê khổ,
Khiến ta dứt keo tham.

Hai là TRÌ GIỚI luật,
Ðể ngăn ngừa phóng dật,
Vi phạm các điều răn,
Cho phước sanh, tội mất.

Ba là khẩu, ý, thân,
NHẪN NHỤC trừ nóng sân,
Ðối với mọi nghịch cảnh,
Khiến hằng được an lành.

Bốn là thường gắng sức,
TINH TẤN trong mọi lúc,
Diệt lười biếng, hôn trầm,
Ðể thành tựu công đức.

Năm là chăm TU THIỀN,
Diệt ý mã, tâm viên,
Khiến tâm hằng khế hội,
Chân như tánh diệu huyền.

Sáu là TRÍ BÁT NHÃ,
Văn, tư, tu hành cả,
Diệt vọng tưởng, ngu si,
Ðể thành bậc GIÁC GIẢ.

Ngày tháng chẳng chờ người,
Siêng tu chớ biếng lười,
Sanh, già, bệnh, chết khổ,
Thân mạng, được bao thời.

Huống chi khi sắp chết,
Chẳng ai thay cho hết,
Không chốn nào dựa nương,
Oằn oại trong rên xiết.

Dù cho có sang giàu,
Thuốc thang chữa được đâu,
Phước trời còn lúc hết,
Phước người được bao lâu.

Nào mẹ, cha, con, vợ…
Ðều như khách ngủ trọ,
Ðêm qua cùng sống chung,
Sáng nay đà tan vỡ.

Có hợp là có ly,
Trần thế thật khổ nguy,
Vô thường là như vậy,
Mau lo việc tu trì.

Vả lại trong sáu ngả,
Do nghiệp đưa đẩy cả,
Luân hồi không tạm dừng,
Sống chết thật vất vả.

Nay may được thân người,
Nghe gặp chánh pháp rồi,
Hãy mau tự tu tiến,
Và khuyến hóa cho đời.

Thuyền từ là lục độ,
Hay vượt qua biển khổ,
Sinh tử để đến bờ,
An vui nơi tịnh thổ.

Chư Phật Vô Lượng Quang,
Cha lành cõi Lạc bang,
Nguyện lực thật rộng lớn,
Tiếp dẫn đến đài vàng.

Thọ ký Bồ đề đạo,
Dứt khổ mê phiền não,
Bất thoái chuyển chóng thành,
Quả vô thượng rốt ráo.

Tứ chúng hãy vâng lời,
Cõi Phật quyết cầu sang,
Ðể thoát ly sanh tử,
Thể nhập đại Niết bàn.