THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT ĐA CHÚ LUÂN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖠𑖿𑖧𑖯𑖡-𑖢𑖯𑖨𑖦𑖰𑖝𑖯-𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧
𑖌𑖼 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖢𑖯𑖢𑖯𑖮𑖯𑖨𑖰𑖜𑖰𑖧𑖸 𑖦𑖮𑖯-𑖟𑖸𑖝𑖿𑖧𑖸 𑖮𑖳𑖽_ 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖳𑖽 𑖣𑖘𑖿

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA DHYĀNA-PĀRAMITĀ-BODHISATVĀYA
OṂ BHAGAVATE SARVA PĀPĀHĀRIṆIYE MAHĀ-DETYE HŪṂ_ HŪṂ HŪṂ HŪṂ PHAṬ

Oṃ_ bhagavate sarva-pāpāhāriṇiye, mahā-detye hūṃ hūṃ hūṃ hūṃ   phaṭ

Chân Ngôn này hay diệt hạt giống nghiệp tán loạn trong vô lượng Kiếp, đắc được ba loại Tĩnh Lự là: An Trụ Tĩnh Lự, Dẫn Phát Tĩnh Lự, Biện Sự Tĩnh Lự, tức viên mãn Thiền Ba La Mật (Dhyāna-pāramitā). Thân tâm nhẹ nhàng lanh lợi, mau được thành tựu Thần Thông đã tu, các Ma chẳng dám xâm nhiễu, tất cả nghiệp chướng thảy đều tiêu diệt.

_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là:

Namo  ratna-trayāya: Quy mệnh Tam  Bảo

Namaḥ ārya dhyāna-pāramitā-bodhisatvāya: Kính lễ Thánh Thiền Định  Ba La Mật Đa Bồ Tát

Oṃ_ bhagavate sarva-pāpāhāriṇiye: Hãy trừ diệt tất cả tội lỗi như Đức Thế Tôn

mahā-detye hūṃ: khủng bố Đại ác Ma hūṃ hūṃ hūṃ: thành tựu ba loại Tĩnh Lự phaṭ: phá bại mọi chướng ngại