THIÊN CHUYỂN ĐÀ LA NI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CHÚ
Phục hồi và chú giải Phạn Văn: HUYỀN THANH

 

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧

NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy Y Tam  Bảo

𑖡𑖦𑖾   𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧  𑖤𑖺𑖠𑖰-𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧_  𑖦𑖮𑖯-𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧_ 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧

NAMAḤ   ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA  BODHI-SATVĀYA_  MAHĀ-SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đấng Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯

TADYATHĀ: Liền nói Chú là

𑖕𑖧𑖸  𑖕𑖧𑖸

JAYE  JAYE: Thắng, tôn thắng

𑖕𑖧  𑖪𑖯𑖮𑖰𑖝𑖸

JAYA  VĀHITE: Dẫn phát sự tôn  thắng

𑖕𑖧𑖺𑖝𑖿𑖝𑖨𑖰

JAYOTTARI : Sự thắng thượng

𑖎𑖨  𑖎𑖨

KARA  KARA: Tác làm, tạo làm

𑖦𑖯𑖩  𑖦𑖯𑖩

MĀLA  MĀLA: Tràng hoa công  đức

𑖓𑖩  𑖓𑖩

CALA  CALA: Lay động, rung  chuyển

𑖎𑖿𑖬𑖰𑖜𑖰  𑖎𑖿𑖬𑖰𑖜𑖰

KṢIṆI  KṢIṆI: Nâng đỡ, che chở, dời  chuyển

𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖎𑖨𑖿𑖦 𑖀𑖪𑖨𑖡𑖜𑖰 𑖦𑖸

SARVA KARMA AVARANAṆI ME: Tôi không bị chướng ngại bởi tất cả Nghiệp

𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸   𑖭𑖮𑖭𑖿𑖨-𑖪𑖨𑖿𑖝𑖿𑖝𑖰

BHAGAVATE   SAHASRA-VARTTI: Thế Tôn Thiên Chuyển

𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠  𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸

SARVA  BUDDHA  AVALOKITE: Tất cả chư Phật nhìn xuống Thế   Gian

𑖓𑖎𑖿𑖬𑖲, 𑖫𑖿𑖨𑖺𑖝𑖿𑖨, 𑖑𑖿𑖨𑖯𑖜, 𑖕𑖰𑖮𑖿𑖪, 𑖎𑖯𑖧, 𑖦𑖯𑖡, 𑖪𑖰𑖫𑖺𑖠𑖡𑖰

CAKṢU, ŚROTRA, GHRĀṆA, JIHVA, KĀYA, MĀNA, VIŚODHANI: Khiến cho thanh tịnh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân,  ý

𑖭𑖲𑖨  𑖭𑖲𑖨

SURA  SURA: Tỏa sáng, tỏa sáng

𑖢𑖿𑖨𑖭𑖲𑖨  𑖢𑖿𑖨𑖭𑖲𑖨

PRASURA  PRASURA: Tỏa sáng rực rỡ, tỏa sáng rực  rỡ

𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖘𑖰𑖝𑖸  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

SARVA BUDDHA ADHIṢṬITE  SVĀHĀ: Quyết định thành tựu sự gia trì của tất cả chư Phật

𑖠𑖨𑖿𑖦-𑖠𑖯𑖝𑖲-𑖐𑖨𑖿𑖥𑖸  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

DHARMA-DHĀTU-GARBHE  SVĀHĀ:  Quyết  định  thành  tựu  Pháp Giới Tạng

𑖀𑖥𑖪 𑖭𑖿𑖪𑖥𑖯𑖪 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖠𑖨𑖿𑖦 𑖪 𑖤𑖺𑖠𑖡𑖱𑖧𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

ABHAVA  SVABHĀVA SARVA DHARMA VA BODHANĪYE SVĀHĀ:

Quyết định thành tựu Giác Tuệ và tất cả Pháp của Tự Tính Vô  Hữu

14/04/2009

Tụng Chú này xong thì nghiệp ác bị tiêu diệt, đến bảy biến  thì  diệt  tội Ngũ Nghịch. Nếu mãn mười biến xong thì không tội gì không diệt được. Mười vạn biến sẽ nhìn thấy Đức Quán Âm với mọi thứ trang nghiêm. Trong bảy ngày, lúc mới tác Pháp chỉ được ăn sữa, mè, tô, lạc, bánh bột nếp trắng, cơm gạo chứ chẳng được ăn nước tương, muối, rau. Ngày cuối cùng đừng ăn. Trong đêm của ngày 15 phải để bụng trống không, ở trước Tượng Phật tụng Chú đều đặn không có định số, sẽ thấy Tượng lay động, xướng ra âm thanh: “Lành Thay!” và phóng ra ánh hào quang sáng chói. Lại đem trân châu, vật báu đặt lên trên đỉnh đầu của Chú Sư, liền biết thành tựu. Khi thấy Đức Quán Thế Âm rồi, sẽ được tất cả Nguyện lành (Thiện  Nguyện).

Lại trong lúc nằm ngủ, mộng thấy Đức Quán Âm với mọi thứ trang nghiêm thì thành tựu tất cả việc lành, tiêu diệt tất cả nghiệp ác, truyền thẳng đến người đọc cũng được diệt tội.

Khi muốn đi Đông Tây, trước tiên Chú vào bàn tay bảy biến rồi lau xoa trên mặt thì nơi đi đến không có tai hoạnh (tai nạn bất ngờ hay do người vật ỷ thế làm   ngang).

Nếu hay thanh tịnh như Pháp, thường tụng niệm chẳng cho gián đoạn, liền được Địa thứ nhất.

Nếu có người Nữ hay trì tụng Chú này thì đời sau chuyển thành Nam Tử, quyết chẳng thọ lại thân nữ lần nữa.