NI TRƯỞNG THÍCH NỮ TRÍ HẢI

Ghi chú: Các file trong trang này của Ni Trưởng Thích Nữ Trí Hải vì sang từ mp3 từ trang web cũ, dung lượng của file rất thấp vì vậy ảnh hưởng âm thanh. Quý thiện hữu nào có các file của Ni Trưởng với dung lượng cao, xin hoan hỷ gởi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ phổ biến trên trang nhà lợi ích cho hàng hậu học.