THÍCH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT KINH
GIÁC Ý TAM MUỘI

Đại sư Trí Giả ở Thiên Thai đời Tùy giảng.
Đệ tử là Quán Đỉnh ghi.
Việt dịch:  Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3