THÍCH CA MÂU NI PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI BỒ ĐỀ THỤ GIÁNG MA TÁN

KINH SỐ 941

Dịch âm Hán Việt: HUYỀN THANH

 

Nhĩ đa ma la ca lăng (1) nhạ nga nỉ ca ngu luân (2) tố la dược khất-xoa, ma hộ la nga nỉ (3) nễ-dã nẵng đốn (4) tạt đổ sa kỳ tố nỉ (5) Thủy đa ma kiệm nhĩ mông (1) ngu noa minh kiện ma ham (2) bát-la noa ma nhĩ sa na (3) bà phộc tỳ, ma ma, hộ (4) nại địa mạt đà dã nga đán (5) Cật-lý, bát nại đá la tông, sa ma phệ khất-sử-dã, nhạ nan bát lý mô tả, dĩ đốn dã, y hác, bát-la nê, bát-la tả ca la, vĩ ham sa-đa ma ham, bát-la noa đa nghĩ lý.

La nhược, nễ bà xả la nễ lãn địa diễm, tố mẫu khiếm, tố bộ nhạ, phộc la lỗ đát đà lam, tố nga tỉnh, nga đa ma, bát-la để hàm, tố nga đam.

Bát-la noa đố tất-nhĩ sa na, nhạ nga đạt tha ca lăng, ca nẵng kiếp, bát-la bà dã, bả lý tý đát đố, nột phộc la nột na lãn tỳ đố duệ na, phộc la-ngu lỗ đam, nga nhạ ham sa, vĩ lam nhĩ-phộc đa địa La nga tỉnh thủy la sa, tỳ nẵng đố tất-nhĩ ngu nãi, ca nễ địa, đa lỗ nại sa ca mỗi la tả lệ, la-nẵng dĩ nãi, sa-phổ lỗ, nột nga-la, ma hạ nại nễ tỳ, ma la phệ Nẵng mẫu trấp bát-la hạ lệ, la tất xả khất-để đà lệ, tả lý đố tất vĩ bộ lanẵng, hứ đố vĩ khất-lý đái la, phộc lý pha la bán nữ lỗ kiến noa bố tra tri tả, bà la vĩ nẵng nhĩ đa, nga đát-la la đá Nẵng ma nại sa đa phộc thế, củ lỗ, nẵng nghiễm tố đá thấp-phộc tất đái, sa-khư lý ngốc la, bỉ ca già dĩ đốn đa la phộc, củ tố ma, sa-đa phộc ca tỳ la noa phộc, hồng, la đát-nẵng, sa hạ sa-la, tức đá thất-tả Nẵng nga nẵng đa tha tỳ la tỉnh nhạ bạo dã, tỳ sa đam, nhạ nẵng dã khấtđể dã tha đa phộc, vĩ la ngu noa, sa-phổ tra, tức đát-la, bát đán phộc, hồng Dục khất-để dục đam nga ma kiếm, phộc tả nan đa phộc, ca la noa, dược dược, tố khiếm truật bà, ma la-nga pha lam, bát-la sa di khất-sử-dã, nhạ nan nathú nan đế, bổ nặc đa lý để hạ dã phộc tác, y để phộc xả noản, sa ma phệ khất-sửdã nhạ nan nẵng bả đa tỳ-diệp, bỉ yết lạp-ba xả đái nễ la duệ, vĩ nễ hạ bà dã, tả nỉ sái lý bôn phộc, hồng lịch Bả lý diên để truật bà, phộc la, mô khất-xoa, bổ lam đa phộc tát ma-dã đa dã bả-dã, tỳ bộ đa phộc nẵng, vĩ la nhạ để thí để, ca lộ, nga nga nãi đa phộc kiến, tả nẵng củ củ ma sa

Bát-la bà dã, bát-la bà dã, tỳ hạ đố nẵng, vĩ sa để la vẫn đa phộc nẵng tha, truật bệ, phộc na nan một lỗ hệ nẵng dã, bà-lam ma la nể bả đa chi đa-lý noản Bát-la để một đà na lê, ca ma lê, vĩ ma lê, bà-la ma la, y phộc bản sái-ma xả đá, củ lý đam, y để đố tra ca văn, niết-lý để phộc hiệt la đổ lịch, bả lý chỉ đa-dã, ma dả đa phộc, phộc la-noa, lãm tông Dã nậu bá tỳ đa ma nễ-dã, truật bà, vĩ bổ lãm, thủy giả ma sa-đổ, đa đố bộ vĩ nỉ phộc niết-lý nãi, ma la, vĩ nhược dạ, sa-đố đát-lam, sa ma bả-đa, nhĩ để

 

THÍCH CA MÂU NI PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI BỒ ĐỀ THỤ GIÁNG MA TÁN

_HẾT_

Linh Vân Giảo Bản ghi là: Trinh Hưởng, năm thứ tư, Trung Xuân, ngày 21.

Một lần xem xét đối chiếu xong TĨNH NGHIÊM (49 tuổi)

17/07/2008

Print Friendly, PDF & Email