THÍCH CA MÂU NI PHẬT BÁT ẤN CHÂN NGÔN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖾 𑖭𑖦𑖡𑖿𑖝-𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖡𑖯𑖽_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖎𑖿𑖩𑖸𑖫 𑖡𑖰𑖨𑖿𑖭𑖳𑖟𑖡 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖠𑖨𑖿𑖦 𑖪𑖫𑖰𑖝𑖾 𑖢𑖿𑖨𑖯𑖢𑖿𑖝_ 𑖐𑖐𑖡 𑖭𑖦 𑖀𑖭𑖦_ 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ SARVA KLEŚA NIRSŪDANA _ SARVA DHARMA VAŚITAḤ PRĀPTA_ GAGANA SAMA ASAMA_ SVĀHĀ

Chân Ngôn này có công năng hỗ trợ cho sự Thiền Định, hay tồi phá nhiếp phục tất cả phiền não. Mau chóng đạt được sự tự tại giải thoát trong các  cõi

_Ý nghĩa của Chân Ngôn này là:

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ: Quy Mệnh khắp cả Đấng Giác Ngộ BHAḤ:  Chữ  chủng tử  của  Thích Ca Mâu  Ni,  có ý nghĩa là tất  cả  Pháp Hữu chẳng thể đắc. Do tất cả Hữu là 3 Hữu cho đến 25 Hữu nên BHA biểu thị cho nghĩa được Tự Tại trong các Hữu, thường hay phá nát các Pháp dời đổi (thiên biến) hiển lộ Pháp Tự Tại.

SARVA KLEŚA NIRSŪDANA: Tồi phá nhiếp phục tất cả phiền não SARVA  DHARMA  VAŚITAḤ  PRĀPTA: Tất cả Pháp được Tự  Tại

GAGANA SAMA ASAMA _ SVĀHĀ: Quyết định thành tựu Đẳng Vô Đẳng như hư không