THÍCH CA MÂU NI NHƯ LAI BẠT TRỪ KHỔ NÃO
HIỆN ĐẠI THẦN BIẾN PHI KHÔNG ĐẠI BÁT PHÁP

Hán văn: Tam Tạng Pháp Sư BÁT NHÃ truyền
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Một thời Đức Thích Ca Tôn trụ trên đỉnh núi Tuyết, có năm trăm vị Tỳ Khưu, tám vạn vị Bồ Tát, tám Bộ Trời Rồng, vô lượng Đại Chúng đều đến dự Hội nghe Pháp. Lúc đó Chúng mệt mỏi, ăn uống khó được

Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào Tam Muội Đại Từ (Mahā-maitra-samādhi), ở trong ánh sáng phun ra cái bát lớn của Như Lai nương theo hư không mà đi, chẳng biết nơi đến. Đại Chúng nghi sợ, bị chấn động. Lúc ấy cái bát lớn của Đức Phật quay lại, trong bát chứa đầy cơm.

Khi ấy Đức Như Lai từ Định đứng dậy, bảo Đại Chúng rằng: “Các ông hãy ăn đi”.

Nói lời đó xong thì Đại Chúng vui vẻ, ăn cơm của cái Bát này. Do dư thừa không hết, mùi thơm ấy tràn ngập khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới khiến cho Địa Ngục, Quỷ Đói, súc sinh đều được no đủ.

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi (Maṃjuśrī) bạch Phật rằng:”Đức Như Lai dùng thần Lực gì làm cho cái bát lớn bay đi khiến cho Đại Chúng no đủ với cứu tế nỗi khổ của chúng sinh trong ba nẻo tám nạn? Chúng con với người cầu Pháp tu Đạo ở đời vị lai làm sao tập Pháp đó thành năng Phật Sự, có thể lợi cho chúng sinh. Nguyện xin Đại Thánh nói Pháp Yếu đó”.

Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “Như đây! Như vậy Thiện Nam Tử! Ta sẽ diễn nói Pháp đó, lợi ích cho chúng sinh, nhiêu ích cho Hành Giả. Xưa kia, Ta làm Đại Tiên Nhân trụ ở trong sườn núi Tuyết, từ lâu đã kiêng bỏ quần áo thức ăn…không do đâu mà được.

Thời có Đệ Tử gồm một vạn người đều trụ Khổ Hạnh (Duskara-caryā). Có một Ca Lâu La Vương (Garuḍa-rāja) đến bạch với Ta rằng: “Nguyện đem ngự bát của Đại Tiên, đi đến Thiên Thượng với nhân gian, đựng đầy quần áo thức ăn, quay lại cung dưỡng Đại Chúng”.

Khi Ta, vị Tiên đã nhận lời, thời Ca Lâu La Vương đội cái bát bay đến Đại Thiên Thế Giới, khoảng một lúc  thì cái bát tràn đầy áo với thức ăn, rồi quay lại. Đại Chúng tùy vui đều được an ổn. Có thể biết vị Tiên Nhân thời đó, nay là thân Ta vậy. Nay Ta sẽ nói Pháp ấy.

Trước tiên chọn lựa nơi thanh thịnh, không có người. Trong núi cao, rừng thẳm, vách núi cao…bên cạnh con sông lớn, biển lớn, dòng suối trong… nhịn ăn luyện hành. Lại lấy năm cái lá của cây Tùng với các quả trái để ăn, tụng Như Lai Đại Bát Chân Ngôn với kết An ấy, ngày đêm sáu Thời, chẳng được dứt tiếng…ắt chưa đến ba ngày thì được thành tựu.

Töôùng cuûa Aán: Tröôùc tieân ñeå baøn tay phaûi ngang traùi tim, ngöûa loøng baøn tay. Tieáp theo laät uùp loøng baøn tay phaûi khieán cho loøng baøn tay phaûi ôû treân baøn tay traùi ngay ñaàu ngoùn uùt cuøng vôùi ñaàu ngoùn caùi phaûi truï nhau, ñaàu ngoùn caùi traùi cuøng vôùi ñaàu ngoùn uùt phaûi truï nhau.

Chú là:

“Nẵng mạc tam mạn đa bột đà nam. Án, lộ ca bá la, đà la dã, đà la dã, ma ha bà truyền, bột đà phan đát-la, sa bà ha”

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ OṂ  LOKAPĀLA, DHĀRĀYA

DHĀRĀYA, MAHĀ-VĀŚIN  BUDDHA-PATRA  SVĀHĀ

Nên tụng Chú này đủ trăm vạn biến. Ấn Chú của Pháp đấy, đại tinh tiến ấy sẽ được Thần Lực của tất cả Như Lai gia hộ. Nên kết Ấn đấy với tụng Chú này liền được thành tựu.

Nếu hữu tình ở Địa Ngục, Quỷ đói. Đủ một trăm biến ắt được các thức ăn no đủ cho Địa Ngục, Quỷ đói.

Nếu đi ở nơi hoang vắng, cũng kết Ấn này kèm tụng Chú này thì Quỷ Thần Khoáng Dã chẳng gây nhiễu loạn, cho nên cái bát ấy tùy theo Tâm mà bay đi mười phương.

_ Nếu lúc trì Pháp đấy thời nên hô gọi Tốc Tật Ca Lâu La Vương dùng làm Sứ Giả. Do Thần Lực của Như Lai cho nên vị vua ấy hay tùy theo phụng sự, Hành Giả sẽ biết cái bát trống rỗng (không bát) tự chuyển.

Khiển Chú (Chú sai khiến)

“Mô hô ha lê nghi thị, đề mê, đầu mê, bảy Đức Phật Thế Tôn, ma ha tỳ lam bỉ, toa ha Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch  Tịch Tịch Tịch Tịch Tịch_ toa ha”

_ Chuyển Bát Chú:

“Nam mô phật đà gia. Nam mô đạt ma gia. Nam mô tăng gia gia. Nam mô đa la bát già la, đà la ni chuyển, đà la ni chuyển, toa ha”

NAMO  BUDDHĀYA

NAMO  DHARMĀYA

NAMO  SAṂGHĀYA

NAMO TĀRA-PĀKALA_ DHĀRAṆĪ PRAVARTANĀ, DHĀRAṆĪ  PRAVARTANA_ SVĀHĀ

Nếu khi tác Pháp thời Tịnh Trị một Thất, dùng nước thơm rưới rải mặt đất, lễ Phật ở bốn phương, kêu một Đồng Tử, dạy rửa tay mặt, cũng khiến lễ Phật. Ở trên mặt đất, trải một cái chăn sạch, lại lấy một cái bát dùng nước thơm rửa sạch, để trên cái chăn. Lấy cái áo sạch để đầy trong bát, kêu Đồng Tử nâng lên, dùng hai đầu gối giữ vững ở trong cái bát, dùng hai bàn tay bám mặt đất. Chú Sư luôn luôn tụng Chú là:

“Xoay chuyển ha ha” liền chuyển

_ Lại thỉnh Tam Bảo Nhất Thiết Thần Vương Chú:

“Nam mô phật đà gia. Nam mô đạt ma gia. Nam mô tăng già gia. Đá điệt tha:

Y nhĩ nê, y nhĩ nê, nhĩ nê, nhĩ nê, toa ha”

NAMO  BUDDHĀYA

NAMO  DHARMĀYA

NAMO  SAṂGHĀYA

TADYATHĀ: ĪJĀNE  ĪJĀNE, JINI  JINI _ SVĀHĀ

Phàm lúc muốn tụng Chú thời trước tiên tụng 21 biến. Thỉnh dùng tụng Đại Nghiệm đã thực hành

ĐẠI UY ĐỨC BÍ MẬT PHI KHÔNG BÁT PHÁP ẤN (Hết)

27/06/2012