THÍ VÔ ÚY ĐÀ LA NI
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖌𑖼 𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰-𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧

OṂ NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

(Quy mệnh kính lễ Đấng đầy đủ Tâm Đại Bi là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát)

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼 𑖦𑖲𑖎𑖿𑖝𑖸 𑖭𑖲-𑖦𑖲𑖎𑖿𑖝𑖸 𑖓𑖿𑖔𑖸𑖟𑖡𑖰 𑖪𑖰-𑖓𑖿𑖔𑖸𑖟𑖡𑖰 𑖡𑖰𑖨𑖿𑖦𑖩𑖸 𑖦𑖒𑖿𑖐𑖩𑖸  𑖭𑖲-𑖦𑖒𑖿𑖐𑖩𑖸  𑖭𑖲𑖦𑖲𑖏𑖸 𑖪𑖰𑖦𑖲𑖏𑖸

TADYATHĀ: OṂ MUKTE SU-MUKTE CCHEDANI VI-CCHEDANI NIRMALE  MAṄGALE  SU-MAṄGALE  SUMUKHE VIMUKHE

(Như vậy: Hỡi Môn màu nhiệm không còn chỗ tham  nhiễm! Hãy  giải  thoát, khéo giải thoát, trừ diệt, trừ diệt khắp, không còn các cấu uế, khiến cho tốt lành, tốt lành khắp)

𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖥𑖧  𑖪𑖰𑖦𑖺𑖎𑖿𑖬𑖜𑖰

SARVA  BHAYA  VIMOKṢAṆI

(Giải thoát tất cả sự đáng sợ)

𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖥𑖧  𑖄𑖢𑖟𑖿𑖨𑖪𑖸𑖥𑖿𑖧𑖾 𑖪𑖰𑖦𑖺𑖎𑖿𑖬𑖜𑖰

SARVA  BHAYA  UPADRAVEBHYAḤ VIMOKṢAṆI

(Giải thoát tất cả nhóm tai nạn đáng  sợ)

𑖨𑖯𑖕-𑖥𑖧𑖽

RĀJA-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của vua chúa)

𑖓𑖺𑖨-𑖥𑖧𑖽

CORA-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của oán tặc)

𑖦𑖨𑖜-𑖥𑖧𑖽

MARAṆA-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của cái chết)

𑖀𑖢𑖿𑖨𑖰𑖧-𑖥𑖧𑖽

APRIYA-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ khi bị oán ghét)

𑖫𑖭𑖿𑖝𑖿𑖨-𑖥𑖧𑖽

ŚASTRA-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của vũ khí)

𑖀𑖐𑖿𑖡𑖰-𑖥𑖧𑖽

AGNI-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của lửa)

𑖄𑖟𑖎-𑖥𑖧𑖽

UDAKA-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của nước)

𑖪𑖰𑖬-𑖥𑖧𑖽

VIṢA-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của chất độc)

𑖢𑖨𑖓𑖎𑖿𑖨-𑖥𑖧𑖽

PARACAKRA-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của quân địch)

𑖭𑖹𑖡𑖿𑖧-𑖥𑖧𑖽

SAINYA-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của quân đội)

𑖫𑖝𑖿𑖨𑖳-𑖥𑖧𑖽

ŚATRŪ-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của oan gia)

𑖀𑖫𑖡𑖰-𑖥𑖧𑖽

AŚANI-BHAYAṂ

(Sự đáng sợ của mưa đá)

𑖭𑖹𑖡𑖿𑖧-𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

SAINYA-MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa quân đội)

𑖓𑖺𑖨-𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

CORA-MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa oán tặc)

𑖭𑖰𑖽𑖮-𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

SIṂHA-MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa loài sư tử)

𑖪𑖿𑖧𑖯𑖑𑖿𑖨-𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

VYĀGHRA-MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa loài cọp)

𑖧𑖎𑖿𑖬-𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

YAKṢA-MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa loài Dạ Xoa)

𑖟𑖿𑖪𑖰𑖢-𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

DVIPA-MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa loài voi)

𑖟𑖜𑖿𑖚-𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

DAṆḌA-MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa gậy gộc)

𑖎𑖴𑖬𑖿𑖜-𑖭𑖨𑖿𑖢-  𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

KṚṢṆA-SARPA-  MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa loài rắn đen)

𑖀𑖕-𑖐𑖨  𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

AJA-GARA  MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa loài trùng to lớn)

𑖮𑖭𑖿𑖝𑖰  𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

HASTI  MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa loài voi to lớn)

𑖭𑖦𑖲𑖟𑖿𑖨 𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

SAMUDRA MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa biển cả)

𑖎𑖯𑖩-𑖢𑖯𑖫  𑖦𑖠𑖿𑖧-𑖐𑖝𑖪𑖝𑖿

KĀLA-PĀŚA  MADHYA-GATAVAT

(Đi qua giữa sợi dây của Tử Thần)

𑖡𑖰𑖐𑖚-𑖤𑖡𑖿𑖠 𑖟𑖲𑖪𑖭𑖿

NIGAḌA-BANDHA DUVAS

(Tôn kính Đấng cột trói sự gông cùm xiềng  xích)

𑖎𑖯𑖬𑖿𑖙-𑖤𑖡𑖿𑖠  𑖟𑖲𑖪𑖭𑖿

KĀṢṬHA-BANDHA  DUVAS

(Tôn kính Đấng cột trói gậy gộc)

𑖓𑖨𑖿𑖦-𑖤𑖡𑖿𑖠  𑖟𑖲𑖪𑖭𑖿

CARMA-BANDHA  DUVAS

(Tôn kính Đấng cột trói sự lau chùi tẩy rửa khắp  cả)

𑖪𑖰𑖬-𑖎𑖴𑖦𑖰  𑖤𑖡𑖿𑖠  𑖟𑖲𑖪𑖭𑖿

VIṢA-KṚMI  BANDHA  DUVAS

(Tôn kính Đấng cột trói loài trùng  độc)

𑖭𑖨𑖿𑖪   𑖪𑖿𑖧𑖭𑖡𑖸𑖬𑖲, 𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖄𑖢𑖟𑖿𑖨𑖪𑖸𑖬𑖲  𑖦𑖲𑖓𑖿𑖧𑖝𑖸

SARVA   VYASANEṢU, SARVA  UPADRAVEṢU  MUCYATE

(Giải trừ tất cả sự nguy hiểm nhanh chóng, tất cả tai nạn nhanh  chóng)

𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖥𑖧  𑖦𑖲𑖓𑖿𑖧𑖝𑖸

SARVA  BHAYA  MUCYATE

(Giải trừ tất cả sự đáng sợ)

𑖟𑖲𑖨𑖿𑖥𑖰𑖎𑖿𑖬-𑖤𑖡𑖿𑖠 𑖟𑖲𑖪𑖭𑖿

DURBHIKṢA-BANDHA DUVAS

(Tôn kính Đấng cột trói sự khổ não)

𑖢𑖨-𑖫𑖭𑖿𑖝𑖿𑖨 𑖥𑖡𑖿𑖠 𑖟𑖲𑖪𑖭𑖿

PARA-ŚASTRA  BHANDHA  DUVAS

(Tôn kính Đấng cột trói vũ khí của kẻ  khác)

𑖨𑖎𑖿𑖬  𑖨𑖎𑖿𑖬  𑖦𑖦  𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖡𑖯𑖽

RAKṢA  RAKṢA  MAMA  SARVA  SATVĀNĀṂ

(Ủng hộ, hộ giúp cho con với các chúng hữu  tình)

𑖁𑖧𑖲𑖨𑖿  𑖁𑖨𑖺𑖐𑖿𑖧 𑖫𑖿𑖨𑖱𑖧𑖽  𑖪𑖨𑖿𑖠𑖯𑖧

ĀYUR  ĀROGYA ŚRĪYAṂ  VARDHĀYA

(Tăng trưởng: tuổi thọ, không có bệnh tật, được mọi điều tốt  lành)

𑖁𑖨𑖿𑖧-𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖬𑖿𑖧

ĀRYA-AVALOKITEŚVARAṢYA

(Hàng Thánh Quán Tự Tại)

𑖮𑖝𑖸  𑖪𑖰𑖮𑖝𑖸 , 𑖮𑖨𑖸  𑖪𑖰𑖮𑖨𑖸

HATE  VIHATE , HARE  VIHARE

(Trừ khừ sự trái nghịch, trừ khử khắp cả sự trái  nghịch)

𑖭𑖨𑖿𑖪𑖸  𑖢𑖿𑖨𑖝𑖿𑖧𑖨𑖿𑖞𑖰𑖎𑖯  𑖦𑖺𑖓𑖡𑖰  𑖦𑖺𑖎𑖿𑖬𑖜𑖰   𑖪𑖱𑖨𑖿𑖧

SARVE  PRATYARTHIKĀ  MOCANI  MOKṢAṆI   VĪRYA

(Tinh tiến giải thoát, giải phóng tất cả sự oán đối, oán địch, cừu  hận)

𑖌𑖼  𑖡𑖦𑖺  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ  NAMO  SVĀHĀ

(Quy mệnh kính lễ, quyết định thành  tựu)

Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Đà La Ni này, phát Tâm chí thành, cung tín cúng dường, đọc tụng, thọ trì. Hoặc tự tay viết hoặc nhờ người viết. Lại vì kẻ khác diễn nói lưu bố thì người đó chẳng bị nạn vua chúa, nạn nước lửa, nạn đao binh, nạn oán tặc làm hại gây thương tật. Lại cũng chẳng bị nạn Dạ Xoa, nạn cấm phộc, nạn sấm sét mưa đá, nạn sét đánh, nạn chìm đắm nổi trôi trong biển lớn, nạn rắn độc cắn, nạn sư tử, sói, voi, nạn ác thú, cọp mạnh, nạn đói khát bệnh tật. Như vậy, chẳng bị các nạn gây hại cho đến thảy đều giải thoát các sự sợ  hãi”