Thi Hóa Phẩm Nhập Pháp Giới, Kinh Hoa Nghiêm

Tác giả: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn Ngâm: Các nghệ sĩ Đoàn Yên Linh, Hồng Vân, Bảo Cường, Ngô Đình Long, Bích Ngọc