THÍ BÁT PHƯƠNG THIÊN NGHI TẮC

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Viện Phiên Kinh_ Quán Đỉnh A Xà Lê thuật
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Phàm cúng thí 8 Thiên. Trước tiên bày biện thức ăn uống để cúng thí là : Nấu cháo tạp có 5 vị đậm đặc, đừng nấu lỏng. Năm vị là: Gạo tẻ, đậu xanh, mè, sữa, bơ của bò với lượng nhiều ít bằng nhau. Dùng ý khiến cho cháo có vị, nêm chút ít muối, cần nên Hộ Tĩnh rồi bỏ đầy trong cái bồn bằng sứ. Cắm 12 cây nến sáp nhỏ, mài Bạch Đàn Hương. Để hoa mùa, nước sạch ở nơi cúng thí. Tám phương đều xoa tô làm một cái Đàn nhỏ. Trước tiên để một cái bát nhỏ sạch, cháo, hương, hoa ấy mỗi mỗi đều khiến người nâng cao lên tùy theo người niệm tụng. Sau đó, người Niệm Tụng nên chí Tâm khải thỉnh Thiên Vương của 8 phương với Quyến Thuộc giáng phó Đạo Trường đều y theo Bản Vị.

Trước hết là phương Đông, tụng Đế Thích Chân Ngôn. Thoạt tiên tẩy rửa chút ít nước sạch, liền xoa hương bên dưới. Tiếp phía dưới là hoa mùa, tiếp bên dưới là cháo, tiếp đem nến sáp cắm ở trên cháo. Tiếp dùng hương đốt phụng hiến 3 lần, niệm tụng Chân Ngôn kêu lời cầu xin ủng hộ: “Xin Thiên Vương vui vẻ giúp Phước cho Chủ Đạo Trường”

_ Tiếp đến phương Đông Nam là phương của Hỏa Thiên cũng như vậy. Đều tụng Bản Thiên Chân Ngôn rồi theo thứ tự mà cúng thí.

_ Tiếp phương Nam là Diễm Ma Thiên

_ Tiếp phương Tây Nam là La Sát Thiên

_ Tiếp phương Tây là Thủy Thiên

_ Tiếp phương Tây Bắc là Phong Thiên

_ Tiếp phương Bắc là Đa Văn Thiên

_ Tiếp phương Đông Bắc là Y Xá Na Thiên

Cuối cùng lưu lại chút cháo thừa với nhiều nước sạch. Ở trong cháo: nêm chút ít bánh, trái, hương xoa, hoa mùa. Gom chung xong, tụng Cam Lộ Chân Ngôn và tay Ấn gia trì khiến người nâng cao tiễn về Tĩnh Xứ rồi rải trên đất bố thí cho Quỷ Thần ác. Nguyện ủng hộ cho Thí Chủ vui vẻ. Tức chấm dứt sự trông ngóng xa xôi mà nên quay về chốn cũ.

1. Đông Phương Đế Thích Thiên Chân Ngôn:

“Án, ấn nại la dã, sa phộc hạ”

*)OṂ_ INDRAYA SVĀHĀ

2. Đông Nam Phương Hỏa Thiên Chân Ngôn:

“Án, a ngật nẵng duệ, sa phộc hạ”

*)OṂ_ AGNAYE SVĀHĀ

3. Nam Phương Diễm Ma Thiên Chân Ngôn :

“Án, diệm ma dã, sa phộc hạ”

*)OṂ_ YAṂMAYA (?YAMĀYA) SVĀHĀ

4. Tây Nam Phương La Sát Thiên Chân Ngôn:

“Án, nãi lý để duệ, sa phộc ha”

*)OṂ_ NṚTYE SVĀHĀ

5. Tây Phương Thủy Thiên Chân Ngôn:

“Án, phộc lỗ noa dã, sa phộc hạ”

*)OṂ_ VARUṆAYA SVĀHĀ

6. Tây Bắc Phương Phong Thiên Chân Ngôn:

“Án, phộc dã phệ, sa phộc hạ”

*)OṂ_ VAYAVE (?VĀYAVE) SVĀHĀ

7.Bắc Phương Đa Văn Thiên Chân Ngôn:

“Án, phệ thất la ma noa dã, sa phộc hạ”

*)OṂ_ VAIŚRAMAṆAYA SVĀHĀ

(Bản khác ghi là: OṂ_ VAIŚRAVAṆĀYA SVĀHĀ)

8. Đông Bắc Phương I Xá Na Thiên Chân Ngôn:

“Án, I xá na dã, sa phộc hạ”

*)OṂ_ ĪŚANAYA SVĀHĀ

Mỗi một vị trí đều tụng Bản Chân Ngôn, rõ ràng nhớ kỹ vật bên dưới theo thứ tự. Trước tiên là nước, tiếp đến hương xoa bôi (dầu thơm), tiếp đến hoa, tiếp đến cháo, tiếp đến nến, tiếp đến hương đốt … khắp các vị trí xong, liền tụng Tu Di Vương Chân Ngôn gia trì 21 biến, 35 biến. Chân Ngôn là:

“Án, tô mê lỗ yết sáp ba dã. Án, tố lỗ, tố lỗ, bát la tố lỗ, bát la tố lỗ, sa phộc hạ”

*)OṂ_ SUMERU KARPAYA _ OṂ SURU SURU, PRASURU PRASURU SVĀHĀ

Cúng Thí chung xong. Sau đó rửa tay, lại cúng thí trong Đạo Trường, Phát Khiển, Phụng Tống Thánh Chúng. Lấy vật cúng dường lui về. Sau đó xoa lau Đàn.

_Thượng Phương Phạm Thiên Chân Ngôn (như Quy Mệnh)

“Án, một la hám ma ninh, sa phộc hạ”

*)OṂ_ BRAHMAṆE SVĀHĀ

(Bản khác ghi là: OṂ_ BRAHMAṆI SVĀHĀ)

_Hạ Phương Địa Thiên Chân Ngôn:

“Án, táp lị thể vĩ duệ, sa phộc hạ”

*)OṂ_ PṚTHIVYAI SVĀHĀ

(Bản khác ghi là: OṂ PṚTHIVĪYE SVĀHĀ )

6 vật thuộc nhóm nước… đều khiến một người dùng tay nâng cao lên. Sau đó tùy theo điều cúng thí. Cúng Thí xong khiến đứng thẳng ở vị trí Cúng Thí cuối cùng. Theo thứ tự như vậy cần nên thu lấy nến sáp, cần ở tại Ý. Cúng Thí xong chẳng nên để cho nhơ uế vậy

_Nhật Thiên Chân Ngôn:

“Án, sa ha tát la kế la nam, hồng, đô lê, sa phộc hạ”

*)OṂ_ SAHASRA KERANAṂ HŪṂ TULE SVĀHĀ

_ Thiên Chân Ngôn:

“Án, tố ma, bát la bệ, hồng, sa phộc hạ”

*)OṂ_ SRAMA PRABHE HŪṂ SVĀHĀ)

(Bản khác ghi là: OṂ_ SOMA-PRABHE HŪṂ SVĀHĀ)

_Cam Lộ Chân Ngôn:

“Nẵng mô tố lỗ bá dã, đát tha ngiệt đa dã. Đát nễ dã tha: Án, tô lỗ, bát la tô lỗ, bát la tô lỗ, sa phộc hạ”

*)NAMO SU-RŪPAYA TATHĀGATĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ SURU PRASURU PRASURU SVĀHĀ

(Bản khác ghi là: NAMO SU-RŪPAYA TATHĀGATĀYA

TADYATHĀ: OṂ_ SURU SURU PRASURU PRASURU SVĀHĀ

_Thí Ẩm Thực Chân Ngôn:

“Nẵng mô tát phộc đát tha nghiệt đa phộc lộ chỉ đế. Án, bà la bà la, tam bà la tam bà la, hồng”

*)NAMO SARVA TATHĀGATA AVALOKITE

OṂ_ BHARA BHARA SAṂBHARA SAṂBHARA HŪṂ

Nếu có người cầu tất cả việc Cát Tường thì cần phải xây dựng Đạo Trường xong trong một ngày. Đầu đêm nên cúng thí Thiên Vương ở 8 phương với Phạm Thiên, Địa Thiên, các Tú Diệu, Quỷ Thần… Sau đó Phát Khiển Thánh Chúng.

Lúc bắt đầu phá bỏ Đạo Trường thì y theo Pháp như vậy mà làm thì hết thảy tất cả Thánh Hiền đều vui vẻ khiến cho được giúp Phước, được Cát Tường

 

NGHI TẮC CÚNG THÍ BÁT PHƯƠNG THIÊN

_ Hết_

10/01/1998