Theo Bước Như Lai
Hạnh Đoan sáng tác
Trình bày: Đào Vũ Thanh