Thể Trạng Trung Gian Giữa Cái Chết Và Sự Sinh
Dagpo Rimpoche – Hoang Phong Thành dịch
Diễn đọc: Thy Mai, Tuấn Anh, Ngọc Châu, Quốc Tín, Kim Phượng, Nam Trung