THẾ SỰ

Gẫm nhìn thế sự chen đua
Kiến bò miệng chảo trên lò lửa nung
Hơn thua rồi cũng vào tròng
Tử sanh hoả trạch không dung kẻ nào
Thăng trầm một kiếp chiêm bao
Nổi trôi sáu nẻo biết bao giờ ngừng
Thương thay lắm kẻ trầm luân
Mịt mờ nẻo trước, bâng khuâng lối về
Miếng mồi danh lợi não nề
Mãi đua bắt bóng bên lề mộng du
Phù sanh trước ánh đèn dầu
Tưởng rằng ánh sáng nhiệm mầu cõi an
Chung quy làm vật thiêu thân
Luân hồi nghiền nát mấy lần tuổi xuân……

Ngày 5.10.2007
Tịnh Thất Viên Hạnh
Thích Thắng Hoan