THẾ NÀO LÀ XÁ LỢI
Hòa Thượng Thích Hải Quang
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Kính lễ Tây-Phương Tam Thánh-Tôn,
Trí-quang nguyền chiếu phá mê-hồn.
Nguyện-lực Từ-bi xin tiếp-độ,
Tất-cả đồng sanh CỬU PHẨM MÔN.

Sa-môn THÍCH HẢI-QUANG

Print Friendly, PDF & Email