Thế Nào Là Tịnh Trong Tịnh-độ Tông
Thuyết giảng: Tỳ Kheo Thích Chân Hiếu