Chúng Sanh Trong Thời Kiếp Giảm Như Thế Nào
&
Thế Nào Là Niệm Phật Tam Muội

(Thư Học Phật 84)
Btg Bảo Đăng