Thế Nào Là Niệm Phật Tam Muội & Tại Sao Phải Phát Tâm Bồ Đề
(Thư Học Phật 84)
Btg Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm